Molekulyar fizika. Issiqlik hodisalari molekulyar fizika

Temperatura. Absolyut harorat. Issiqlik muvozanati. Issiqlikdan kengayish. Chiziqli va hajmiy kengayish