Molekulyar fizika. Issiqlik hodisalari molekulyar fizika

Izotermik, Izobarik va Izoxorik jarayonlar