Atom yadrosi fizikasi. Atom fizikasi

Tomson va Rezerford talqini bo'yicha atom modeli. Atom va yadro o'lchamlari va massasi. Bor postulatlari