Algebraik ifodalar

Ko'phadlarni ko'paytuvchilarga ajratish