Algebraik ifodalar

Ayniyatlarni isbotlash. Ifodalarni soddalashtirish